image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ
Lượt xem: 41
Xã An Tiến đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp 

Thời gian qua, UBND xã An Tiến đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 

anh tin bai

 

Lãnh đạo tập trung chỉ đạo Cán bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể vào cuộc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai có hiệu quả các cơ sở dữ liệu nền tảng, phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Tăng cường công tác tuyên truyền và phân công công chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức nộp hồ sơ, nhất là hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của thành phố Hải Phòng (mức độ 3, 4) và thanh toán trực tuyến. Hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của thành phố Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2023 đạt trên 90%.

Thời gian giải quyết các TTHC giảm nhiều so với quy định; quy trình giải quyết được thường xuyên được cập nhật; hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt tỷ lệ cao.

Số liệu các nhóm chỉ số đánh giá trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được cải thiện, như: “Mức độ hài lòng của người dân” đạt tỷ lệ cao (vào cuối năm 2022).

 Đây là minh chứng cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của ủy ban nhân dân xã An Tiến trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

Để đạt được những kết quả trên, xã An Tiến đã quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và phát triển chính quyền số, chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Đầu năm 2023, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 14/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 Cải cách hành chính nhà nước xã An Tiến năm 2023, Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 16/3/2023 về công tác chuyển đổi số năm 2023. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số và cải cách hành chính hằng năm.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); đẩy mạnh phân cấp giải quyết TTHC; tăng cường số hóa hồ sơ, giấy tờ, cải tiến quy trình để đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tăng năng suất lao động; chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện việc cung cấp trực tuyến, nhất là đối với các dịch vụ công thiết yếu. 

6 tháng đầu năm 2023, toàn xã đã tiến hành số hóa bản giấy kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực (chủ yếu lĩnh vực Hộ tịch và Lĩnh vực Nội vụ: Công tác khen thưởng). Chất lượng dịch vụ công trực tuyến được cải thiện. Hiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của đã cung cấp 252 dịch vụ công, trong đó có 7 dịch vụ mức độ 3 (chiếm tỷ lệ 2,77%) và 27 dịch vụ mức độ 4 (10,7%); Tổng số hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của xã trên hệ thống một cửa điện tử là 604 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 95%, tăng 9,7 lần so với cùng kỳ năm 2022. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được quan tâm thực hiện. 

6 tháng đầu năm 2022, cơ cấu tổ chức bộ máy xã An Tiến gồm có 19 cán bộ, công chức trong đó 11 cán bộ và 8 công chức. Trình độ Đại học chiếm tỷ lệ 89,47%, Trung cấp 10,52%. Trung cấp Lý luận Chính trị chiếm 84,2%.

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2023, công tác CCHC trên địa bàn xã vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ hồ sơ thực hiện thanh toán trực tuyến chưa cao, thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán của người dân chậm thay đổi. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tuy cao nhưng chưa thực chất, người dân vẫn còn thói quen đến nộp hồ sơ trực tiếp, công chức tại Bộ phận một cửa cập nhật hồ sơ hộ cho người dân, tổ chức. (đặc biệt đối với công dân là người già).

Để kịp thời khắc phục những hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC của xã trong năm 2023 và các năm tiếp theo, cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Huyện, Xã về công tác CCHC. Trong đó, tập trung đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số, trọng tâm là cắt giảm TTHC, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, trung tâm để phục vụ. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số. Chỉ đạo và thực hiện tốt Đề án thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Xử lý triệt để, kịp thời những đề xuất, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng không giải quyết, không trả lời hoặc giải quyết kéo dài không đúng quy định, hồ sơ quá hạn, đặc biệt là những kiến nghị, đề xuất tại các cuộc đối thoại với người dân, doanh nghiệp. 

Tiếp tục rà soát, cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn triển khai, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã. 

Đa dạng hóa cách thức truyền thông trên đài truyền thanh, trang facbook xã và cổng thông tin điện tử của xã, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được tiếp cận các thông tin về CCHC, đặc biệt là những hiệu quả tích cực mà CCHC mang lại, những cách thức mà người dân có thể đồng hành cùng với cơ quan hành chính nhà nước trong việc nâng cao hiệu quả công tác CCHC như: sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ thanh toán trực tuyến, tham gia góp ý thông qua các kênh mà cơ quan nhà nước lấy ý kiến của nhân dân về xây dựng chính sách… 

Để chuyển đổi số thành công thì mỗi người dân phải trở thành công dân số, biết cài đặt và sử dụng các ứng dụng, nền tảng, tiện ích số. Vì vậy, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng để kịp thời hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến. Cần tháo gỡ ngay những lực cản “ngại thay đổi” về thói quen, hành vi trên môi trường số; thực hiện chuyển đổi số gắn liền với cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung cấp và nâng cao hiệu quả sử dụng DVCTT, đổi mới cách thức làm việc của các cơ quan nhà nước. Tất cả hướng tới một mục tiêu chung "Phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn". Có như vậy mới huy động sự tham gia đóng góp tích cực của người dân vào tiến trình chuyển đổi số, góp phần đẩy mạnh CCHC, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển./. 

 

 

 

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới