image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thực hiện công tác tuyên truyền của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng
Lượt xem: 42
Thực hiện công tác tuyên truyền Sở Thông tin và Truyền thông nhận được các văn bản: Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 10/7/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện “Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030” thành phố Hải Phòng; Văn bản số 1620/UBND-KTĐN ngày 7/7/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Văn bản số 1634/UBND-VX ngày 10/7/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố; Văn bản số 4789/VP-VX ngày 11/7/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phối hợp, tạo kiều kiện để tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029; Văn bản số 607/TTCS-TTTQ     ngày 11/7/2023 của Cục Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Chỉ thị số 16/CT-TTg; Văn bản số 614/TTCS-TTTQ ngày 13/7/2023 của Cục Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới  phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện các nội dung sau:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nước và thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, về chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, sức mạnh đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cấm toàn diện
các hình thức quảng cáo, khuyến mại các sản phẩm thuốc lá trong lĩnh vực bưu
chính, viễn thông, báo chí, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; các quy định của pháp luật, xử phạt nghiêm đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.
3. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của xã
hội về Chiến lược tài chính toàn diện; duy trì, nghiên cứu đa dạng hóa các hình thức truyền thôngnhằm tuyên truyền, phổ biến về Chiến lược tài chính toàn diện tại Việt Nam, chú trọng vào hình thành tư duy, kỹ năng tài chính, kinh doanh cho người dân.
4. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề, ưu tiên cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; người lao động làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; trong các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực vận tải và dịch vụ cảng biển, cơ khí, luyện kim, xây dựng và khai thác khoáng sản. Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện thực hiện tốt, có nhiều giải pháp, sáng kiến trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.
5. Tuyên truyền Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; nội dung Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Quyết định số 1073/QĐ-BTTTT ngày 19/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, tăng cường sự hiểu biết, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL nhằm bảo vệ lợi ích của quốc gia, của các tổ chức và cá nhân, góp phần phòng, chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền, TTKB/TTPBVKHDHL, tăng cường sự ổn định của các tổ chức tài chính... góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đồng thời tuyên truyền, giới thiệu những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCRT/TTKB/ TTPBVKHDHL; đồng thời tuyên truyền, giới thiệu những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
6. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường sự hiểu biết, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về công tác phòng, chống mua bán người, tập trung vào các nhóm nguy cơ cao, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thông tin, tuyên truyền về các hình thức, thủ đoạn mới và mục đích của tội phạm mua bán người, những đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân. Thông tin về công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người nhằm răn đe tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân; lồng ghép thông tin về quyền của nạn nhân, các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, đường dây nóng tiếp nhận thông tin dành cho nạn nhân vào các thông điệp, tin bài, chuyên mục và tài liệu truyền thông về phòng, chống mua bán người.
Tài liệu đính kèm tại đây
Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 10/7/2023
Văn bản số 1620/UBND-KTĐN ngày 7/7/2023
Văn bản số 1634/UBND-VX ngày 10/7/2023
Văn bản số 4789/VP-VX ngày 11/7/2023
Văn bản số 607/TTCS-TTTQ ngày 11/7/2023
Văn bản số 614/TTCS-TTTQ ngày 13/7/2023
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới